โปรแกรมโปรโมตแสดงที่หน้าเว็บ
โปรแกรมตรวจสอบทรัพย์สิน

พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552


fixed asset,management control,assets management control,asset management

จุดเด่นของโปรแกรม Rightsoft Fixed Assets Management

·        สามารถกำหนดรหัสบาร์โค้ดของทรัพย์สินได้ตามรหัสบริษัท หรือ รหัสหมวดทรัพย์สิน
·        สามารถกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินได้ ไม่ว่าจะเป็น รุ่น ยี่ห้อ สถานที่เก็บ สาขา
·        สามารถกำหนดประเภทและหมวดของทรัพย์สินได้
·        สามารถกำหนดวันที่เริ่มประมวลผลค่าเสื่อมทรัพย์สินได้
·        สามารถกำหนดรูปแบบการคำนวณค่าเสื่อมได้ เช่น วิธีเส้นตรง วิธีถดถอยแบบก้าวหน้า
·        สามารถพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับช่วยในการตรวจนับทรัพย์สินได้ รวมทั้งการออกแบบบาร์โค้ดได้เอง
·        สามารถใส่รูปภาพของทรัพย์สินได้
·        สามารถกำหนดราคาซื้อหรือราคาทุนของทรัพย์สินได้
·        สามารถกำหนดคุณสมบัติในการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้น ๆ ได้
·        สามารถกำหนดผู้จำหน่ายสินทรัพย์ และผู้ซ่อมแซมทรัพย์สินได้
·        สามารถบันทึกผู้ขอเบิกสินทรัพย์และผู้อนุมัติเบิกได้
·        สามารถกำหนดสาขาหรือสถานที่เก็บทรัพย์สินได้
·        สามารถบันทึกเอกสารขอเบิกทรัพย์สินได้
·        สามารถแจ้งหรือแสดงหน่วยงานของผู้เบิกสินทรัพย์ได้
·        สามารถระบุเหตุผลที่ใช้ในการเบิกทรัพย์สินของผู้ขอเบิกสินทรัพย์ได้
·        สามารถโอนย้ายทรัพย์สินให้กับผู้ครอบครองสินทรัพย์ใหม่ได้
·        สามารถระบุเหตุผลในการโอนย้ายทรัพย์สินได้
·        สามารถกำหนดรายชื่อผู้ทำการอนุมัติในการโอนย้ายทรัพย์สิน
·        สามารถบันทึกรายการซ่อมแซมทรัพย์สินได้
·        สามารถระบุวันที่ทำการซ่อมแซมและวันที่คาดว่าจะซ่อมเสร็จได้
·        สามารถระบุเหตุผลที่ทำการซ่อมแซมทรัพย์สินได้
·        สามารถระบุซื่อร้านที่ทำการซ่อมแซมทรัพย์สินได้
·        สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินแต่ละครั้งได้
·        สามารถบันทึกวันที่ทำการซ่อมแซมทรัพย์สินเสร็จได้
·        สามารถบันทึกรับทรัพย์สินคืนจากการซ่อมแซมได้
·        สามารถกำหนดรหัสหรือรอบการตรวจนับทรัพย์สินได้
·        สามารถกำหนดประเภทหรือหมวดของทรัพย์สินที่ต้องการตรวจนับได้
·        สามารถแสดงรายการทรัพย์สินที่ไม่ตรงกับหน่วยงานหรือแผนกที่ตรวจนับทรัพย์สินได้
·        สามารถแสดงรายการทรัพย์สินที่อยู่ในการครอบครองของผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้น ๆ ได้
·        สามารถแสดงรายการทรัพย์สินที่ไม่พบในการตรวจนับทรัพย์สินได้
·        สามารถแสดงรายการค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแยกตามวัน เดือน หรือปีได้
·        สามารถแสดงรายการค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินถาวรนั้น ๆ ได้
·        สามารถแสดงรายการส่วนต่างหรือมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินนั้น ๆ ได้
·        สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของทรัพย์สินได้
·        สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินได้
·        สามารถบันทึกรายการทรัพย์สินที่ต้องการจำหน่ายได้
·        สามารถแสดงรายการค่าเสื่อมและมูลค่าซากที่เหลือของทรัพย์สินที่ต้องการจำหน่ายได้
·        สามารถบันทึกรายละเอียดผู้ซื้อทรัพย์สินที่จำหน่ายได้
·        สามารถบันทึกผู้รับผิดชอบการจำหน่ายทรัพย์สินหรือผู้อนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินได้
·        สามารถบันทึกเหตุผลยกเลิกการใช้งานของทรัพย์สินได้
·        สามารถแสดงรายละเอียดของสินทรัพย์ วันที่ซื้อ อายุการใช้งานสะสมที่ผ่านมา มูลค่าซากของทรัพย์สินที่ทำการยกเลิกการใช้งานได้
·        สามารถแสดงทรัพย์สินคงเหลือที่ยังไม่ได้ทำการเบิกจ่ายใช้งานได้
·        สามารถแสดงประวัติการซ่อมแซมทรัพย์สินแต่ละรายการ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการอนุมัติซ่อมแซมทรัพย์สิน จำหน่าย หรือ สั่งซื้อเพื่อทดแทนทรัพย์สินเดิมได้
·        สามารถแสดงสถานะของทรัพย์สินแต่ละรายการได้
·        สามารถแสดงรายละเอียดของผู้ครอบครองทรัพย์สินแต่ละตัวได้
·        สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานโปรแกรมแต่ละส่วนแต่ละเมนูได้
·        สามารถกำหนดรหัสผ่านและรหัสป้องกันสำหรับฐานข้อมูลได้

คุณสมบัติมาตรฐานของโปรแกรม

·       สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Real Time และแบบ Batch สำหรับการตรวจนับทรัพย์สิน
·       สามารถทำงานได้โดยผู้ใช้งานหลายคนแยกส่วนการทำงานผ่านระบบเครือข่าย LAN
·       รองรับการทำงานร่วมกับระบบ Barcode และ RFID
·       การคำนวณค่าเสื่อมราคาสามารถทำได้ยืดหยุ่นตามสูตรการคำนวณมาตรฐาน
·       มีระบบป้องกันการเข้าใช้งานของโปรแกรม
·       มีระบบสำรองข้อมูล การนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่
·       ระบบรายงานเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ละเอียดทุกขั้นตอนการทำงาน
·       มีคู่มือสำหรับการใช้งานโปรแกรมทุกส่วนโดยละเอียด


ดาวน์โหลดชุดทดลองใช้งาน

- Download demo โปรแกรมตรวจสอบทรัพย์สิน


รายชื่อลูกค้าที่ใช้ระบบนี้แล้ว
- บริษัท วี.อาร์ แฮนเดิ้ล จำกัด (VRH)
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
- บริษัทนำสินประกันภัยจำกัด(มหาชน)

- บริษัทเบญจมณี จำกัด

- บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด

- บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด

- บริษัทโตโยต้านนทบุรีเข้าชม : 23047


โปรแกรมโปรโมตแสดงที่หน้าเว็บ 5 อันดับล่าสุด

      โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ Apartment Management System 29 / ต.ค. / 2552
      โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจสปา 3 / มิ.ย. / 2552
      โปรแกรมตรวจสอบทรัพย์สิน 29 / ต.ค. / 2552