Rightsoft Corporation Co.,Ltd.

    บริษัทไรท์ซอฟต์ คอร์โปเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการตอบสนองความต้องการทางด้านโปรแกรมสำหรับธุรกิจในกลุ่มต่างๆ เพื่อใช้งานสำหรับองค์กรของท่านให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ด้วยทีมงานที่มีความเชียวชาญและความสามารถทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริหารธุรกิจ MBA ที่สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานจริงกว่า 10 ปี  ด้วยปรัชญาที่ว่า "Rightsoft Right Application Right Benefit"

    ผลิตภัณฑ์หลักแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

  •   Auto ID , Barcode , RF-ID, Embeded System
  •   Software Solution
  •   Network Solution
  •   Security access control
  •   Building automation

       นอก จาก โปรแกรมต่างๆของบริษัท ฯ นั้น บริษัทยังมีการบริการ อื่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้าน Hardware, ระบบงาน หรือ การติดตั้งต่างๆ ให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้
     
SOFTWARE SUPPORT
       ใน ส่วนฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไรท์ซอฟต์ คอร์โปเรชั่น จำกัดได้จัด ฝ่าย Support ซึ่งมีหน้าที่บริการและรับผิดชอบในการ บริการลูกค้าหลังการขาย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ คอยตอบปัญหา ซึ่งครอบคลุมถึงการแนะนำการใช้งาน ของโปรแกรมเบื้องต้น ในการตอบปัญหานั้นทางฝ่าย Support จะให้บริการ ตั้งแต่เวลา 9:00 - 17:00 ของวันทำงาน จันทร์ - ศุกร์
      
ON SITE TRAINING
      เพื่อ ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทจึงมีส่วนของการ Training ณ บริษัทลูกค้า ซึ่งเป็นการ Train ในจุดความต้องการของลูกใช้โดยตรง หรือในกรณีที่มีการเพิ่มบุคคลากร ในบริษัทฯ และต้องการ Train ผู้ใช้ใหม่ ในรายการนี้ลูกค้าจะต้องติดต่อ นัดวันกับทางแผนก Support เพื่อจัดตาราง และหัวข้อใน การ Training
     
HARDWARE & LAN SETUP
      นอก จาก ส่วนของ Software แล้ว บริษัทฯ ยังจำหน่าย ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบงานการเชื่อมต่อเครือข่าย ในระยะใกล้ ( Local Area Network หรือ LAN ) ซึ่งมีบุคคลากรที่ชำนาญทางด้าน System Setup, System Integration วางระบบตั้งแต่โครงสร้าง พื้นฐาน ไปจนถึงการให้บริการออกแบบระบบงาน ที่มีความซับซ้อน ตามความต้องการของลูกค้า
     
REMOTE & HOST NETWORK
       Remote & Host เป็นบริการหนึ่งซึ่ง บริการลูกค้าในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อ ระยะไกลๆ โดยผ่านทางระบบ Internet ความเร็วสูง เหมาะกับลูกค้าที่มีต่างสาขา หรือพนักงานขายอยู่ต่างจังหวัด และต้องการ เชื่อมต่อข้อมูล ถึงกันทันที ( ONLINE )
     
MAKE TO ORDER APPLICATION
       รับ เขียนโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางบริษัทฯ มีบุคคลากรที่มีความชำนาญทางด้าน การออกแบบ ฐานข้อมูล ( Database Design ) , โปรแกรม ( Coding ) และ การติดตั้งจัดการเริ่มระบบ ( Implementation ) โดยจะเขียนและออกแบบ ระบบงานบน ระบบฐานข้อมูล SQL ( Structure Query Language ) เป็นหลัก ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกฐานข้อมูลเอง หรือต้องการคำแนะนำจากบริษัทฯ เองได้


       บริษัท ไรท์ซอฟต์ คอร์โปเรชั่น จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช
                                                    ทะเบียนเลขที่ 0125552006304

   
   

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทไรท์ซอฟต์ คอร์โปเรชั่น จำกัด
http://www.rightsoftcorp.com
email : info@rightsoftcorp.com