ข่าวทั่วไป
Spam Mail ภัยบนอินเทอร์เน็ตที่ใกล้ตัว

อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2553


Spam Mail ภัยบนอินเทอร์เน็ตที่ใกล้ตัว

           สแปมเมล์ (Spam Mail) คือ อีเมล์ (E-mail) ที่ถูกส่งมาจากที่ต่าง ๆ อาจเรียกได้ว่า Spam Mail คือ
E-mail ที่ไม่พึงประสงค์ (Junk Mail) สำหรับผู้ที่ใช้บริการ E-mail เรื่องของ Spam Mail เป็นปัญหาที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันเพราะข้อมูลจากทั่วโลกหลั่งไหลมาให้เราเลือกอย่างมากมาย ที่ต้องระวังอย่าง
มากคือระบบความปลอดภัยของข้อมูล ต้องหมั่นดูแลป้องกันไวรัสด้วยโปรแกรมที่ไว้ใจได้ และที่สำคัญ
อย่าเปิดดู E-mail ที่รับจากคนแปลกหน้า
          Spam Mail นั้นถูกส่งมาโดยการที่ผู้ใช้นำ E-mail ไปทิ้งไว้ในที่ต่าง ๆ เช่น Chat Room ที่มีการนำ
E-mail ทิ้งไว้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน แต่นอกจากบุคคลที่ต้องการติดต่อแล้ว E-mail ที่ถูกทิ้งไว้อาจ
จะเป็นเส้นทางสำหรับ Spam Mail ที่จะส่งเข้ามา นอกจาก Chat Room แล้ว ยังมีสถานที่อีกหลายแห่ง
ที่เรามักจะนำ E-mail ไปฝากไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น การ subscribe ตาม News Group, Website ต่าง ๆ
หรือการไปทิ้ง E-mail ของตัวเองไว้ตาม Webboard ซึ่งเป็นที่สาธารณะ ไม่ว่าในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ ก็สามารถเห็น E-mail ของคุณ แล้วนำไปใส่ในลิสต์ส่ง Spam Mail ได้ รวมไปถึง E-mail ที่ส่ง
ถึงกันเฉพาะกลุ่ม อาจจะถูก Forward ไปหาคนอื่นต่อ ๆ กันไป ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทำให้ง่ายต่อการที่
จะรวบรวม Address จำนวนมากไว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อตกถึงมือของ Spammer
นอกจากนี้บางบริษัทอาจจะใช้ Robot Engine เช่น Spider ในการค้นหาและรวบรวม E-mail ต่าง ๆ จาก
พวก Search Engine หรือ Webboard ต่าง ๆ ก็จะได้ E-mail Address จำนวนมากที่อาจจะนำไปใช้ส่ง
Spam Mail บางครั้งก็ได้มาจาก Spy Ware ที่แฝงมากับพวก Software Shareware, Freeware หรือ
Demo ต่าง ๆ ที่เราเอามาจาก Internet Spy Ware จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้
งาน Internet ของ user (รวมถึง E-mail ด้วย) เพื่อส่งไปรวบรวมไว้ที่ Server แล้วจะส่งเมล์โฆษณามาให้
เราตามข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องของผู้ใช้งานว่าสนใจในเรื่องไหน โดยปกติ Spy Ware จะมีบอกไว้ใน Term
& Policy ในตอนติดตั้งว่าจะมีการฝังโปรแกรมบางอย่างเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งไปทาง Server สำหรับวิธีที่
ง่ายที่สุดในการส่ง Spam Mail คือไปซื้อข้อมูลจากบริษัทที่รวบรวม E-mail เหล่านี้ไว้เพื่อขาย ซึ่งบริษัทส่วน
ใหญ่ก็ใช้วิธีการนี้ นอกจากนี้เราเองก็สามารถเป็นผู้ส่ง Spam Mail ออกไปได้ เพียงแค่ส่งต่อ E-mail ที่ได้รับ
ออกไปให้บุคคลอื่นเรื่อย ๆ ก็สามารถสร้าง Spam Mail ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขำขันต่าง ๆ ภาพกราฟิก รวม
ถึง E-mail ลูกโซ่ที่ปรากฎขึ้นใน Mailbox เป็นต้น และถ้า E-mail ที่ส่งออกไปกลับมาถึงเราอีกครั้ง นั่นหมาย
ความว่าเราก็คือผู้ที่ส่ง Spam Mail ออกไปคนหนึ่งนั่นเอง

           จำนวน Spam Mail ที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ จะทำให้ Bandwidth ที่ใช้ในระบบ Network นั้นน้อยลงไป
เพราะ Spam Mail จำนวนมากได้ส่งกระจายออกไปทั่วทั้งบริษัทหรือองค์กร ซึ่งอาจทำให้เครือข่ายของ
องค์กรนั้นติดขัดได้ นับตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา Spam Mail เริ่มมีบทบาทกับวงการสื่อสารผ่านทาง
Internet และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2002 อาจเรียกได้ว่าในจำนวน E-mail ทั้งหมดที่ส่งต่อ ๆ กันไปทั่ว
โลกนั้น เป็น Spam Mail กว่า ร้อยละ 40 และมีการคาดการณ์ว่าหาก Spam Mail เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะทำ
ให้มีปริมาณ Spam Mail มากถึงร้อยละ 70 ของ E-mail ที่ส่งกันทั้งหมด
Spam Mail อาจไม่ได้เป็นเพียงการก่อกวนในระบบไซเบอร์เท่านั้น แต่ยังแฝงอันตรายที่น่ากลัว
เอาไว้ เพราะปัจจุบันมีไวรัสไม่น้อยที่ได้ใช้คุณสมบัติของ Spam Mail ในการกระจาย E-mail ออกไป ซึ่งเมื่อ
ผู้ใช้เปิดเมล์ออกดู ก็มักจะติดไวรัสโดยไม่รู้ตัว ซึ่งไวรัสนั้นอาจจะเป็นการก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์เพียง
เล็กน้อย แต่ก็มีมากที่จะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเครื่องกระจาย Spam Mail นั้นต่อไปอีก รวมทั้ง
ยังสามารถที่จะสร้างช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาบุกรุกและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อันเกิดจากช่องทางที่
Spam Mail นั้นสร้างขึ้น ไวรัสที่ใช้เทคนิค Spam Mail ในการแพร่เชื้อ สามารถกระตุ้นความสนใจให้กับผู้
ใช้เปิด E-mail ไวรัสออกมาอ่านได้ง่ายขึ้น ซึ่งจากเดิมที่ใช้วิธีการเหมือนกับไฟล์โปรแกรมต่าง ๆ ที่ถูกส่งมา
ทาง Website ก็เปลี่ยนแปลงไป เช่น เป็นจดหมายที่แจ้งเตือนมาจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ ซึ่งผู้ใช้อาจจะ
คิดว่าเป็นจริง พร้อมกับเปิดไฟล์นั้นเพื่ออัพเดตตามที่บอกไว้ใน E-mail และเมื่อเรียกใช้โปรแกรมไวรัสแล้ว
ผลที่ได้ก็คือเครื่องของเราจะติดไวรัสไปด้วย พร้อมกับอาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้อย่าง
ง่าย ๆ โดยไม่รู้ตัว
          ในปัจจุบัน องค์กรหรือบริษัทมีปริมาณ Spam Mail เพิ่มมากขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้นยิ่งเข้าสู่ระบบการ
สื่อสารที่ใช้ E-mail เป็นตัวกลางในการรับส่งมากขึ้นเท่าไหร่ Spam Mail ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
องค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ จึงเริ่มเห็นว่า Spam Mail นั้นเป็นภัยคุกคามอันหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจเกิดการ
สูญเสียรายได้และโอกาสไป ส่วนใหญ่จึงมีการสกัดกั้น Spam Mail ไว้ตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่องค์กร แต่ก็ไม่
สามารถวางใจได้อย่างเต็มที่ เพราะ Spam Mail มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่จะผ่านอุปสรรค
ต่าง ๆ รวมถึงใช้ความคิดในการสร้างสรรค์เนื้อหาของ E-mail เพื่อให้รอดจากการสกัดกั้นให้ผ่านเข้าไปหา
ผู้ใช้ได้โดยง่าย

การป้องกัน Spam Mail
• ถ้าต้องการ subscribe ข่าวสารอะไร แนะนำให้ใช้ Free E-mail เช่น Hotmail, Yahoo,
Maildozy etc. เป็น E-mail ในการ subscribe
• ไม่ทิ้ง E-mail Address ไว้ตาม Webboard ต่าง ๆ เพราะเป็นหนึ่งช่องทางที่ Spammer จะ
เสาะแสวงหามาได้
• บอกเพื่อน ๆ ในกลุ่ม ว่าห้าม Forward E-mail ไปหาเพื่อนนอกกลุ่มโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกัน
ปัญหา Spam Mail ที่อาจจะตามมา เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะเราชอบคิดว่าหวังดีให้ผู้อื่นได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือแบ่งปันเรื่องราวสนุก ๆ รวมไปถึงข่าวลือนานาทาง Internet อันนี้
มองข้ามไม่ได้ในการใช้ Internet ที่จะไม่ Forward ต่อไป และบางเนื้อหาอาจเข้าข่ายผิด
กฎหมายด้วย
• แก้ปัญหา Spy Ware โดยการดาวน์โหลดโปรแกรม Ad Aware จาก www.lavasoft.de นำมา
ติดตั้ง แล้วรันเพื่อลบ Spy Ware ที่พบออกจากเครื่องของเรา
ดังนั้น วิธีการที่ดีและง่ายที่สุดสำหรับป้องกัน Spam Mail และไวรัสที่จะผ่านเข้ามายัง Mailbox คือ
การตรวจสอบว่า Spam Mail นั้นมาจากที่ไหน และเนื้อหาใจความข้างในสำคัญอย่างไร เพราะถึงแม้ว่าจะ
มี E-mail ที่มาจากบุคคลที่รู้จัก แต่ก็อาจจะเป็น Spam Mail ได้เช่นกัน


เอกสารอ้างอิง
1. มหันตภัยแห่งสแปมที่กำลังเริ่มคุกคาม, วารสาร BUSINESS.COM ฉบับที่ 180 เดือนกุมภาพันธ์ 2004
หน้า 122-123
2. ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย
ThaiCERT : Thai Computer Emergency Response Team
3. รู้ทัน & รับมือกับ Spam Mail, IT Story, www.comseven.com, วันที่ 8 มิถุนายน 2547
4. นรินทร์ พนาวาส, การ Spam Mail บนระบบอินเทอร์เน็ต, IT Coner, http://www.spu.ac.th


เข้าชม : 17002


ข่าวทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      QR-CODE คืออะไร 10 / ก.ย. / 2554
      Web Services คืออะไร 19 / ก.พ. / 2554
      เตรียมให้พร้อมกับ ISBN 13 หลัก 22 / พ.ค. / 2553
      Spam Mail ภัยบนอินเทอร์เน็ตที่ใกล้ตัว 5 / ม.ค. / 2553
      แนวทางแก้ปัญหาอาการ Error ของ svchost.exe 22 / ธ.ค. / 2552