ข่าวทั่วไป
การขออนุญาตใช้ barcode ในงานอุตสาหกรรม

ศุกร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552


อยากใช้บาร์โค๊ด ต้องทำยังไง ??
ผู้ที่ควรสมัครเป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากล

 1. ผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นเลิศทางการค้า
 2. ผู้ค้าส่ง,ผู้จัดจำหน่าย,ผู้ค้าปลีก ที่ต้องการนำบาร์โค้ดระบบมาตรฐาน EAN/UCC
  มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เพื่อเปิดช่องทางในการจำหน่ายสินค้า
 4. ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับบาร์โค้ด
 5. โรงพิมพ์การให้บริการ และสิ่งที่สมาชิกจะได้รับ

 1. ได้รับการอนุมัติเลขหมายประจำตัวบริษัท โดยสมาชิกจะเป็นผู้กำหนดเลขหมายประจำตัวสินค้าให้กับสินค้าแต่ละชนิด
 2. คู่มือการใช้บาร์โค้ด พร้อมตัวอย่างการใช้สีและขนาดที่ถูกต้องของ บาร์โค้ดจำนวน 1 ชุด
 3. การอบรมเทคนิคการใช้บาร์โค้ด (ทุกวันศุกร์)
 4. การอบรม EAN/UCC 128 และ EDI (ทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน)
 5. เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้น ในอัตราสมาชิก
 6. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันฯ
 7. ใช้บริการศูนย์การตรวจสอบบาร์โค้ดของสถาบันฯ
 8. ใช้บริการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสถาบันฯ
 9. ร่วมออกคูหาในงานต่างๆที่สถาบันฯ จัดขึ้น ในอัตราสมาชิก
 10. วารสาร EAN Thailand ปีละ 4 ฉบับ
 11. ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน EAN/UCC จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ


อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปี

รายได้ต่อปี / ทุนจดทะเบียน ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าสมาชิกรายปี จำนวนรายการสินค้า
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท ยกเว้น 1,500 ไม่เกิน 9 เลขหมาย
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท ยกเว้น 3,000 ไม่เกิน 99 เลขหมาย
มากกว่า 1 - 50 ล้านบาท 7,000 8,000 9999 เลขหมาย
ระหว่าง 50 - 100 ล้านบาท 7,000 10,000 9999 เลขหมาย
มากกว่า 100 ล้านบาท 7,000 12,000 9999 เลขหมาย

หมายเหตุ : กรณีเป็นนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ให้ดูที่ทุนจดทะเบียน


วิธีคิดอัตราค่าสมาชิกระบบรายปี

ประเภท ก ( สมาชิกสมัครเข้าในช่วง 6 เดือนแรก)

ลำดับที่ อัตราค่าสมาชิก ค่าสมาชิกรายปี (บาท)
ประเภท ก ( สมาชิกสมัครเข้าในช่วง 6 เดือนแรก)
1. ประเภท 1,500 บาท 1,500 1,375 1,250 1,125 1,000 875
2. ประเภท 3,000 บาท 3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750
3. ประเภท 8,000 บาท
รวมค่าแรกเข้า

8,000
15,000

7,340
14,340
6,670
13,670
6,000
13,000
5,340
12,340
4,670
11,670
4. ประเภท 10,000 บาท
รวมค่าแรกเข้า
10,000
17,000
9,170
16,170
9,340
15,340
7,500
14,500
6,670
13,670
5,840
12,840
5. ประเภท 12,000 บาท
รวมค่าแรกเข้า
12,000
19,000
11,000
18,000
10,000
17,000
9,000
16,000
8,000
15,000
7,000
14,000

ประเภท ข ( สมาชิกสมัครเข้าในช่วง 6 เดือนหลัง )

ลำดับ
ที่
อัตรา ค่าสมาชิก ค่าสมาชิกรายปี (บาท)
ประเภท ก ( สมาชิกสมัครเข้าในช่วง 6 เดือนหลัง)
1. ประเภท
1,500 บาท
2. ประเภท
3,000 บาท
3. ประเภท
8,000 บาท
รวมค่าแรกเข้า
4. ประเภท
10,000 บาท
รวมค่าแรกเข้า
5. ประเภท
12,000 บาท
รวมค่าแรกเข้า

หมายเหตุ : อัตราค่าสมาชิกประเภท 3,4 และ 5 ยังไม่รวมค่าลงทะเบียนแรกเข้า จำนวนเงิน 7,000 บาท


เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสถาบันฯ

บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล/ร้านค้า

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งคณะบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์(กรณีเป็นคณะบุคคล)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 5. สำเนา ภงด. 90,91,94,ฯลฯ(เพื่อแสดงรายได้)
 6. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์(กรณีเป็นร้านค้า)
 7. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ

กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มสตรี/กลุ่มชุมชนฯลฯ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของประธานกลุ่ม
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 3. รายงานการประชุมจัดตั้งกลุ่มฯลฯ
 4. เอกสารการเสียภาษีกลุ่ม(ถ้ามี)
 5. สำเนาบัญชีแสดงรายได้ของกลุ่ม
 6. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 2. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน หรือ ใบทะเบียนการค้า
 3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20,01,09)
 4. สำเนางบกำไร-ขาดทุน
 5. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ

สหกรณ์/สหกรณ์การค้า/สมาคม/มูลนิธิ

 1. เอกสารการขึ้นทะเบียนสหกรณ์/สหกรณ์การค้า/สมาคม/มูลนิธิ
 2. สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของประธาน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
 5. เอกสารการเสียภาษี(กรณีได้รับการยกเว้นแสดงเอกสารการได้รับยกเว้น)
 6. สำเนาบัญชีแสดงรายได้(รายรับ)
 7. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ

หมายเหตุ

 • กรุณาเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยผู้มีอำนาจลงนามของเจ้าของกิจการ
 • กรณีมอบอำนาจทำการแทน เพิ่มเอกสารดังนี้
  - หนังสือมอบอำนาจ
  - สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้มอบอำนาจ
  - สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

วิธีการชำระเงินค่าสมาชิก

 1. เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สถาบันฯ)"
 2. ชำระพร้อมยื่นเอกสารการสมัครที่เคาน์เตอร์ หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
*** หลังจากยื่นเอกสารการสมัครและชำระค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
ใช้ระยะเวลา 3 วันทำการในการอนุมัติเลขหมาย
***เข้าชม : 19214


ข่าวทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      QR-CODE คืออะไร 10 / ก.ย. / 2554
      Web Services คืออะไร 19 / ก.พ. / 2554
      เตรียมให้พร้อมกับ ISBN 13 หลัก 22 / พ.ค. / 2553
      Spam Mail ภัยบนอินเทอร์เน็ตที่ใกล้ตัว 5 / ม.ค. / 2553
      แนวทางแก้ปัญหาอาการ Error ของ svchost.exe 22 / ธ.ค. / 2552